8 βασικοί ρόλοι ενός Διευθύνοντα Συμβούλου

8 βασικοί ρόλοι του Διευθύνοντα Συμβούλου

Ενισχύστε περαιτέρω την ανάπτυξη της εταιρείας σας κατανοώντας όλους τους ρόλους σας ως CEO και εκτελώντας τους στο υψηλότερο επίπεδο. Η ικανότητα μιας εταιρείας να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της σχετίζεται άμεσα με την απόδοση του διευθύνοντος συμβούλου της. Αλλά η διοίκηση μιας εταιρείας σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολη από ό, τι για δεκαετίες. Το ηγετικό βάρος αυξάνεται συνεχώς καθώς τα επίπεδα άγχους αυξάνονται και οι προσδοκίες από πελάτες, υπαλλήλους, κυβερνήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους συνεχίζουν να αυξάνονται.

Όπως πάντα, ο κύριος σκοπός ενός διευθύνοντος συμβούλου είναι να αναπτύξει την εικόνα της εταιρείας και να σχεδιάσει όπως και να υλοποιήσει βελτιώσεις στην οικονομική και εμπορική της απόδοση μέσω των συμφωνημένων στρατηγικών και πολιτικών. Για να επιτύχετε αυτόν τον στόχο, πρέπει πρώτα να διασφαλίσετε ότι δεν θα διαπράξετε τις γνωστές έξι  αμαρτίες:

 • Μάνατζμεντ αντί ηγεσίας
 • Μη αποτελεσματική ανάθεση αρμοδιοτήτων
 • Έλλειψη αποτελεσματικών πολιτικών για τους ανθρώπους σας
 • Μη προώθηση της καινοτομίας
 • Ανοχή στη χαμηλή απόδοση
 • Έλλειψη οράματος

Αντί αυτών, πρέπει να αναλάβετε έναν αριθμό βασικών ρόλων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Για να ηγηθείτε αποτελεσματικά στον σημερινό κόσμο, πρέπει να εκτελέσετε όλους αυτούς τους ρόλους σε πολύ υψηλό επίπεδο απόδοσης.

1. Στρατηγική σκέψη

 • Εκπονήστε και εισάγετε, σε συνεννόηση με τις ομάδες εργασίας σας, ποιοτικά ετήσια και μακροπρόθεσμα σχέδια ανάπτυξης και λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων και των τρόπων που θα επιτευχθεί η ανάπτυξη, το κέρδος και η απόδοση της επένδυσης των μετόχων.
 • Προτείνετε και εφαρμόστε εγκεκριμένες στρατηγικές για την υλοποίηση των σχεδίων. Συμμετέχετε στον ορισμό της αποστολής, του οράματος και των αξιών της εταιρείας.

2. Πρέσβης

 • Βεβαιωθείτε ότι διατηρούνται εποικοδομητικές σχέσεις με τα σημαντικότερα  ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης όπως πελάτες, μέτοχοι, εργαζόμενοι, προμηθευτές, κυβέρνηση, τοπική κοινότητα, κλάδος κ.ά.
 • Συγκαλέστε τακτικές συναντήσεις έρευνας και ανάπτυξης με μεγάλους πελάτες για να συζητήσετε τους επιχειρηματικούς στόχους και τα ζητήματά τους για το μέλλον.
 • Βοηθήστε την ομάδα πωλήσεων στις προσπάθειές τους. Αναπτύξτε συνεργασίες και συμμαχίες για να προωθήσετε την ανάπτυξη της εταιρείας σας.

3. Υπεύθυνος χάραξης πολιτικής για τους ανθρώπους σας

 • Καθιέρωση και εφαρμογή πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού.

4. Καινοτόμος

 • Παρακολούθηση του κλάδου, της αγοράς και των περιβαλλοντικών τάσεων. Προτείνετε και αναλάβετε δράση τόσο για να αποφύγετε τις επιπτώσεις των αρνητικών τάσεων όσο και για να επωφεληθείτε από τις αλλαγές.
 • Αναπτύξτε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, σύμφωνα με την αποστολή της εταιρείας, τα οποία θα είναι σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών σας.

5. Coach

Δημιουργήστε και διατηρήστε ένα αφοσιωμένο και ικανό εργατικό δυναμικό μέσω:

 • της δημιουργίας κινήτρων απόδοσης      
 • της επανεξέτασης και αξιολόγησης τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών απαιτήσεων σε προσωπικό
 • της εκπόνησης και υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης
 • της διοργάνωσης συνεδριών κατάρτισης και ενημέρωσης των εργαζομένων που να καλύπτουν θέματα όπως προβλέψεις, οικονομικά, επιδόσεις, εξυπηρέτηση πελατών, του ρόλου σας ως διευθύνοντος συμβούλου και της ομαδικής εργασίας.

6. Επενδυτής

 • Διαχειριστείτε τον ισολογισμό της εταιρείας αποτελεσματικά αυξάνοντας την αξία της.

7. Μαθητής

 • Αναζητήστε ευκαιρίες για συνεχή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μέσω της ανάγνωσης, της δικτύωσης και της παρακολούθησης μαθημάτων και σεμιναρίων.

8. Διευθυντής

 • Συμμορφωθείτε με τα νομικά ζητήματα που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων της.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συντάσσονται και κατατίθενται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
 • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με όλη τη σχετική κρατική νομοθεσία.

Στην περίπτωση που θέλετε να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε μαζί μου.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *